Projekty budowlano-wykonawcze sieci telekomunikacyjnych

Utrzymanie i konserwacja sieci telekomunikacyjnych

Budownictwo telekomunikacyjne

Mikrokanlizacja światłowodowa

Sieci FTTH

Cyfrowa polska
logo

Projekt Unijny

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie średzkim, POPC01_020384 numer POPC.01.01.00-02-0372/16.

Całkowita wartość inwestycji 8 355 629,77 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 744 615,51 PLN

Telion Sp. z o.o. został Operatorem Infrastruktury Telekomunikacyjnej budowanej z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach’’ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt dotyczy budowy na terenie powiatu średzkiego (woj. dolnośląskie) sieci szerokopasmowej o łącznej długości ponad 57km. Zakres przedsięwzięcia obejmuje gminy: Kostomłoty, Malczyce, Środa Śląska i Udanin.

Głównym celem projektu jest realizacja sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców końcowych. w ramach projektu zakłada się zaprojektowanie oraz wybudowanie na terenie powiatu średzkiego sieci szerokopasmowej Internetu doprowadzając w efekcie do maksymalizacji pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA, w oparciu o technologię FTTH, umożliwiającymi świadczenie usług dostępu do Internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s. Sieci dostępowe zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym. w wyniku realizacji projektu, 1814 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 100 Mb/s.Celem projektu jest także umożliwienie włączenia osób wykluczonych cyfrowo do społecznościzinformatyzowanej, zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych.

w efekcie realizacji projektu możliwe będzie poszerzenie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych, wprowadzenie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzenia nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej, a także wzmocnienie zastosowania technologii TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Ostatecznie celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie kraju. Osoby objęte dostępem do szerokopasmowego Internetu będą miały również możliwość dostępu do usługtelewizyjnych oraz telefonicznych świadczonych za pomocą sieci światłowodowej. Projekt został zakończony w czerwcu 2018 roku.

Oferta Operatora Telekomunikacyjnego

 1 Telion Umowa Ramowa obowiązuje od 01.04.2021.pdf
 2 Telion Umowa ramowa Załącznik 1 Wniosek o zawarcie Umowy.pdf
 3 Telion Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług obowiązuje od 01.04.2021.pdf
 4 Telion Umowa ramowa Załącznik 3 Opis świadczonych usług.pdf
 5 Telion Umowa ramowa Załącznik 4 Dane kontaktowe ważne od 1.12.2019r.pdf
 6 Telion Umowa szczegółowa na usługę.pdf
 7 Telion Umowa szczegółowa Załącznik 1 Zamówienie na usługę.pdf
 8 Telion Umowa szczegółowa Załącznik 2 Warunki techniczne.pdf
 9 Telion Umowa szczegółowa Załącznik 3 Protokół zdawczo-odbiorczy.pdf
 Telion Umowa Szczegółowa Załacznik 1A Zamówienie na usługę.ods

Archiwum

 1a Telion Umowa ramowa.pdf
 3a Telion Umowa ramowa Załącznik 2 Cennik usług 31.03.2020r.pdf