SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH             SIECI FTTH            MIKROKANALIZACJA ŚWIATŁOWODOWA            PROJEKTY BUDOWLANO-WYKONAWCZE SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH              BUDOWNICTWO TELEKOMUNIKACYJNE               UTRZYMANIE I KONSERWACJA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH            

Projekt unijny

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w powiecie średzkim, POPC01_020384 numer POPC.01.01.00-02-0372/16.

Całkowita wartość inwestycji 8 355 629,77 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 744 615,51 PLN

Informujemy, iż spółka Telion Sp. z o.o. została Operatorem Infrastruktury Telekomunikacyjnej budowanej z udziałem środków pomocowych UE w ramach działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach’’ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt dotyczy budowy na terenie powiatu średzkiego (woj. dolnośląskie) sieci szerokopasmowej o łącznej długości ponad 57km. Zakres przedsięwzięcia obejmuje gminy: Kostomłoty, Malczyce, Środa Śląska i Udanin.

Głównym celem projektu jest realizacja sieci dostępowych umożliwiających korzystanie z szerokopasmowego Internetu przez odbiorców końcowych. W ramach projektu zakłada się zaprojektowanie oraz wybudowanie na terenie powiatu średzkiego sieci szerokopasmowej Internetu doprowadzając w efekcie do maksymalizacji pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA, w oparciu o technologię FTTH, umożliwiającymi świadczenie usług dostępu do Internetu o parametrach co najmniej 30 Mb/s. Sieci dostępowe zostaną udostępnione wszystkim zainteresowanym operatorom detalicznym. W wyniku realizacji projektu, 1814 gospodarstw domowych uzyska dostęp do Internetu o parametrach co najmniej 100 Mb/s.

Celami projektu są także umożliwienie włączenia osób wykluczonych cyfrowo do społeczności zinformatyzowanej, zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno – komunikacyjnych.

W efekcie realizacji projektu możliwe będzie poszerzenie zakresu dostępności do łączy szerokopasmowych, wprowadzenie szybkich sieci internetowych oraz wspieranie wprowadzenia nowych technologii i sieci dla gospodarki cyfrowej, a także wzmocnienie zastosowania technologii TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Ostatecznie celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie kraju. Osoby objęte dostępem do szerokopasmowego Internetu będą miały również możliwość dostępu do usług telewizyjnych oraz telefonicznych świadczonych za pomocą sieci światłowodowej.

Zakończenie projektu planowane jest na połowę roku 2018.